privacy verklaring


Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN  

Kunstrij vereniging Magic Skates Breda

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kunstrij vereniging Magic Skates Breda (hierna: “MSB” ) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van MSB, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan MSB verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
MSB, Bergstraat 9A, 4735BA, Zegge, KvK nummer 20115380
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via [magicskatesbreda@gmail.com]

 1. Welke gegevens verwerkt MSB en voor welk doel.2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 2. a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslachtb) adresgegevens eventueel postadresc) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)d) zorgverzekeringsnummere) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatiezoals bv social media accountsf) beeldmateriaal

2.2    MSB verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen en lidmaatschap van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van MSB;
 3. c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
 4. d) beeldmateriaal, wordt gebruikt ter promotie van de vereniging, ter illustratie bij wedstrijduitslagen en ter illustratie bij en voor verenigingsgebonden activiteiten.

2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met MSB en je te informeren over de ontwikkelingen van MSB

E-mail berichtgeving (opt-out):
MSB gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van MSB Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via een verzoek aan magicskatesbreda@gmail.com

 1. BewaartermijnenMSB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap mits voor wettelijke doeleinden benodigd. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MSB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MSB gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.
Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van MSB kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MSB zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,
kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop MSB je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan
je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris gegevensbescherming magicskatesbreda@gmail.com.

5.5     Uitzondering geldt voor beeldmateriaal gebruikt zoals beschreven in 2.1. Beeldmateriaal gebruikt via (online) media van derde partijen kan niet worden verwijderd.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.